Powrót na stronę wejściowš - Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolska
For ENGLISH: www.GreatPoland.eu
Panel Użytkownika:  Załóż konto  -  Zaloguj się
|  START  |  WIADOMOŚCI  |  KATALOG STRON  |  OGŁOSZENIA - CyberBazar  |  TURYSTYKA - AGROTURYSTYKA  |  URZĘDY  |  DYSKUSJE  |  MAPY  |    kontakt    reklama    o nas   
Dodaj OFERTĘ TURYSTYCZNĽ !Dodaj OFERTĘ TURYSTYCZNĽ
do Serwisu Ogłoszeń Turystycznych CyberWielkopolski
WYSZUKIWARKA Serwisu Turystycznego - Proszę wpisać słowo lub zwrot kluczowy:
potraktuj jako wyrażenie       osobne słowa          Przeszukuj:     ogłoszenia      informacje
INFORMACJE OGÓLNE
 
:: powrót
 
Położenie geograficzne regionu

Pod względem geograficznym Wielkopolska leży w pasie wielkich nizin europejskich i jest częścią składową Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, nie wyróżniającą się szczególnie spośród otaczających terenów. Krajobraz regionu jest pochodzenia polodowcowego - nizinny, niekiedy tylko z lekka sfalowany. Ponad dwie trzecie tego obszaru leży na wysokościach przekraczających 100 m n.p.m. Jedynie niektóre tereny charakteryzują się żywszą rzeźbą i większymi wysokościami względnymi, choć bardzo rzadko zdarzają się różnice poziomów sięgające 100 m i więcej. Najwyższym wzniesieniem Wielkopolski jest Kobyla Góra (284 m n.p.m.) na terenie Wzgórz Ostrzeszowskich, najniżej leży obszar w rejonie ujścia Noteci do Warty (21 m n.p.m.).

   Region położony jest na obszarze dwóch zlodowaceń. Linia: Zielona Góra - Wschowa - Osieczna - Dolsk - Żerków - Konin - Płock, wyznacza najdalszy zasięg ostatniego zlodowacenia, tzw. bałtyckiego, będącego zarazem południową granicą naturalnego występowania jezior w Polsce. Obszar leżący na południe od tej linii znajduje się na obszarze tzw. zlodowacenia środkowopolskiego, z którego lodowiec ustąpił przeszło 150 tys. lat temu, w związku z czym formy ukształtowania powierzchni są tu w dużej mierze zatarte wskutek długoletniego oddziaływania rozmaitych czynników niszczących. Z terenów na północ od wspomnianej granicy lodowiec usunął się ostatecznie około 15 tys. lat temu, dlatego występuje tu żywość, ostrość i rozmaitość formą krajobrazu polodowcowego. Pamiątką po fazach nasuwania się lodowca są pradoliny - płaskie rynny, którymi odpływały wody polodowcowe. Trzy najszersze i najlepiej widoczne pradoliny mają przebieg równoleżnikowy: Głogowska (Baryczy), Warszawsko - Berlińska (Warciańsko - Odrzańska) i Toruńsko - Eberswaldzka (Noteci). Istnieje też kilka mniejszych pradolin o zróżnicowanych kierunkach. Wykazują one terasową, kilkupoziomową budowę, tu też oprócz terenów zalewowych występują pola wydm śródlądowych (największe w Kotlinie Gorzowskiej między Wartą a Notecią). Między pradolinami dominują wysoczyzny morenowe płaskie lub faliste. Z nich wyrastają pagórki moren czołowych o żywej rzeźbie, tu też wcięte są w teren rynny polodowcowe, często zajęte przez wąskie i głębokie jeziora polodowcowe. Znacznie rzadszą formą krajobrazu polodowcowego są ozy - łańcuchy podłużnych pagórków, przeważnie zgrupowane w ciągi ozowo - rynnowe. Na niektórych obszarach spotyka się pola sandrowe - płaskie powierzchnie pokryte piaskami i żwirami (największy jest sandr nowotomyski).

   Ponad 80% obszaru Wielkopolski leży w dorzeczu Warty. Tu płyną też największe dopływy tej rzeki: Prosna, Wełna, Obra i Noteć. W środkowej i północnej Wielkopolsce znajduje się w sumie ponad 1000 jezior, z których największe to Gopło i Powidzkie. Największe skupiska jezior znajdują się w rejonie Wolsztyna i Zbąszynia, na Pojezierzu Międzychodzko - Sierakowskim oraz na północ od Konina. Problemem jest znaczny stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

   Większość terenu Wielkopolski to obszary rolnicze. Lesistość regionu wynosi ok. 25%. z tym że zalesienia są rozłożone nierównomiernie, głównie w zachodniej i północnej części regionu. Lasy pokrywają przede wszystkim tereny o najżywszym ukształtowaniu powierzchni, podmokłe lub o najsłabszych glebach, kt6re nie nadają się zbytnio pod uprawę. Największa jest Puszcza Notecka, drugi co do powierzchni kompleks leśny w kraju. Znaczniejsze obszary leśne występują nad Gwdą i Drawą, w okolicach Czerniejewa, Włoszakowic, Pyzdr, Krotoszyna, Ostrzeszowa. Najbardziej wartościowy jest kompleks lasów liściastych w pobliżu Krotoszyna i Raszkowa. Przeważają bory sosnowe, na ogól z niewielką domieszką drzew i krzewów liściastych. W takiej sytuacji koniecznością jest ochrona cennych pozostałości dawnej przyrody, jakich jeszcze dość dużo zachowało się w Wielkopolsce.

   Najbardziej zróżnicowany pod względem krajobrazowym i przyrodniczym jest obszar na południe od Poznania, objęty ochroną jako Wielkopolski Park Narodowy. Częściowo na terenie Wielkopolski leży Drawieński Park Narodowy, obejmujący Puszczę Drawską. Istnieje też w regionie 5 parków krajobrazowych, a powstanie dalszych obiektów tego typu jest przygotowywane. Utworzono tu też ponad 100 rezerwatów przyrody (głównie leśnych i florystycznych). Znaczną część regionu obejmują strefy ochrony krajobrazu - istniejące lub projektowane.

   Świat zwierząt jest uboższy i mniej zróżnicowany niż w innych regionach, choć i tu spotyka się miejsca bytowania rzadkich gatunków fauny czy atrakcyjne dla myśliwych tereny łowieckie.

   WAŻNIEJSZE OBIEKTY PRZYRODNICZE

   Buki nad jez. Lutomskim   - Rezerwat leśny (55,17 ha), chroniący wspaniałą buczynę porastającą wąskim pasem stromy, zachodni stok rynny jez. Lutomskiego (173 ha).

   Dębina   - Rezerwat leśny (30,39 ha), chroniący starą dąbrowę zbliżoną do naturalnych lasów grądowych i łęgowych.

   Drawieński Park Narodowy   - Obszar chroniony, obejmujący centralną część Puszczy Drawskiej (8 626 ha). Obejmuje urozmaicony teren polodowcowy wzdłuż dolin Drawy i Płocicznej, porośnięty borami sosnowymi, buczynami i lasami mieszanymi o interesującej roślinności. Na tym terenie leży 15 jezior z największym jeziorem Ostrowiec (393 ha). W 22 rezerwatach ścisłych chroni się fragmenty najcenniejsze pod względem florystycznym, faunistycznym i krajobrazowym, a także tarliska ryb (m.in. łososi).


   Krajkowo   - Krajobrazowy rezerwat przyrody (160,46 ha), chroniący łęgi nadwarciańskie ze starorzeczami, licznymi drzewami pomnikowymi i miejscami gnieżdżenia się ptaków.

   Lednicki Park Krajobrazowy   - Obszar 2 791 ha wokół rynny jez. Lednica, utworzony w celu ochrony krajobrazu oraz zabytków i pamiątek historycznych związanych z początkami państwa polskiego.

   Puszcza Notecka   - Wielki kompleks leśny na międzyrzeczu warciańsko - noteckim, 135 000 ha, jeden z najrzadziej zaludnionych obszarów kraju. Na słabych glebach, głównie piaskach terasy wydmowej, rosną prawie wyłącznie ubogie bory sosnowe. Jesienią jeden z najpopularniejszych terenów zbiorów grzybów.

   Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego   - Obszar 17 000 ha na pograniczu dawnych województw leszczyńskiego i poznańskiego, obejmujący tereny krajobrazu rolniczego z pasowymi zadrzewieniami śródpolnymi, o dużych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, naukowo-dydaktycznych i kulturowych.

   Przemęcki Park Krajobrazowy   - Obszar 21 450 ha na zachód od Leszna, obejmujący ochroną jeden z najciekawszych pod względem krajobrazowym terenów polodowcowych w Wielkopolsce. W jego skład wchodzi m.in. kompleks Jezior Przemęckich - malowniczych akwenów o łącznej powierzchni 747 ha, w dużej mierze otoczony lasami, a także jez. Dominickie będąceośrodkiem turystyki wodnej. W granicach Parku utworzono 2 rezerwaty.

   Pszczewsk Park Krajobrazowy   - Obszar 18 777 ha oraz 38 810 ha strefy ochronnej. Składa się z dwóch części: ciągu pagórków i rynien ozu pszczewskiego wraz z przyległymi terenami leśnymi oraz malowniczej doliny Kamionki. Atrakcyjne formy krajobrazu polodowcowego, liczne jeziora, 2 rezerwaty i wiele drzew pomnikowych.

   Rezerwat nad jez. Zgierzynieckim   - Rezerwat ptasi (71,43 ha). Obejmuje płytkie jezioro o zabagnionych brzegach, które jest ostoją rzadkich ptaków wodnych i błotnych.

   Sierakowski Park Krajobrazowy   - Obszar 30 143 ha o bogatym polodowcowym ukształtowaniu powierzchni, z licznymi rynnami jeziornymi, pagórkami morenowymi i urozmaiconymi drzewostanami (najcenniejsze są tu buczyny). Część Parku na prawym brzegu Warty obejmuje fragment Puszczy Noteckiej ze śródleśnymi jeziorami otoczonymi terenami wydmowymi. W granicach Parku utworzono 4 rezerwaty.

   Wielkopolski Park Narodowy   - Obszar 5 095 ha na lewym brzegu Warty, objęty ochroną ze względu na różnorodność form krajobrazu polodowcowego i bogactwo przyrody (ponad 1 100 gatunków roślin, 190 gatunków ptaków, 3 000 gatunków owadów, wszystkie ssaki rodzime). W granicach Parku leży 10 jezior - największe jez. Łódzko-Dymaczewskie, najładniejsze jez. Góreckie.

   Puszcza Zielonka   - Obszar leśny 35 000 ha, w dużej mierze zalesiony. atrakcyjny krajobraz polodowcowy, ok. 50 jezior, 5 rezerwatów przyrody.


   NAJWIĘKSZE JEZIORA WIELKOPOLSKI:Nazwa
Powierzchnia
ha
Położenie
m  n.p.m.
Głębokość
max.  m
Gopło2 1557716,6
Powidzkie1 1759846,0
Wielki Bytyń88111341,0
Zbąszyńskie742539,6
Niedzięgiel63810421,6
Żnińskie Duże4327811,1
Gosławskie379843,0
Dominickie3446217,1
Lednica33911015,1
Berzyńskie331584,5
Lubikowskie3155535,5
Ostrowskie3149935,1
Bytyńskie309857,0
Popielewskie3089645,8
Pątnowskie307845,4
Strykowskie305747,7
Chrzypskie3044515,0
Wiecanowskie300917,6
Wielkie299513,0
Kaliszańskie2978826,9
Rogowskie2859414,3
Kierskie2827227,2
Sławianowskie27810115,0
Ostrowickie2779927,0
Zdbiczno27310229,0


   WAŻNIEJSZE WZNIESIENIA NA TERENIE WIELKOPOLSKI:

NazwaWysokość
m n.p.m.
Kobyla Góra284
Białczyna278
Zbójnik272
Góra Dąbrowa207
Brzuchowa Góra205
Dębowa Góra
194
Gontyniec
192
Złota Góra187
Chełmianki162
Łysa Góra161
Góra Moraska154
Góra św. Jadwigi150
Dziewicza Góra143
Osowa Góra132  SKOMENTUJ POWYŻSZĄ INFORMACJĘ+ Dodaj własny komentarz        

Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaDodany: 2009-01-20 19:23:53
duzo
Komentarz anonimowy     + Odpowiedz na komentarz

  SKOMENTUJ POWYŻSZĄ INFORMACJĘ+ Dodaj własny komentarz        

 
:: powrót

  TURYSTYCZNA WIELKOPOLSKA:

 AGROTURYSTYKA
 NOCLEGI
 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 WYPOCZYNEK AKTYWNY
 SPRZĘT
 WYCIECZKI
 SPA
 POZOSTAŁE

  INFORMACJE O WIELKOPOLSCE:

 INFORMACJE OGÓLNE
 -\Historia regionu
 -\Położenie geograficzne regionu
 -\Informacje statystyczne
 GMINY I POWIATY WIELKOPOLSKI

  OSTATNIO DODANE OGŁOSZENIA:

Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaBednarzówka- Agroturystyka i Noclegi Nowy Tomyśl - Nowy Tomyśl
Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaCzarter spacerowej łodzi motorowej Delphia Nano bez uprawnień (bez patentu) na Jeziorze Jeziorak (warmińsko-mazurskie) nocleg 5 osób, kuchnia ogrzewanie, WC. - Elbląg
Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaDom w lesie nad jeziorem , pokoje , apartamenty - Skoki
Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaEkologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne Karol Hellmann - Krzyż Wlkp
Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaAgroturystyka Pod Jodłami - Gostyń
Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaKOLONIE LETNIE W JURZE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH - Turek
Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaCamping Wigwam nr.45 - Wielkopolska - Biskupice
Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaAgroturystyka Wielkopolska - Wigwam - Biskupice
Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaCamping "Nad Lipnem" nr 29 / Zajazd "Nad Lipnem" - Stęszew
Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaOśrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Magnolia - Ślesin

  OSTATNIO KOMENTOWANE OGŁOSZENIA:

Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaoferty danego ośrodka są już nieaktualne
Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaPolecam, na pewno jeszcze wrócę. Jedzenie naturalne, wiele wyrobów własnych, przemiła i rodzinna atm
Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaNie aktualne . Proszę o usuniecie strony inaczej będzie zgloszona odpowiednim sluzbom . Pozdrawiam
rodzina
Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaJeśli chcecie Państwo przenieść się do czasów głębokiej komuny to ten ośrodek jak najbardziej spełni
ZAWIEDZIONY
Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaDĘBOGÓRA PO WSKA DZIURA ŻELICHOWO PERTUCHOWO I PESTKOWNICA BRUKSELNICA CO?????
>>>
Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolska
|  START  |  WIADOMOŚCI  |  KATALOG STRON  |  OGŁOSZENIA - CyberBazar  |  TURYSTYKA - AGROTURYSTYKA  |  URZĘDY  |  DYSKUSJE  |  MAPY  |
CyberWielkopolska:  Kontakt  |  Regulamin  |  Polityka Prywatności  |  Mapa Serwisu  |  Reklama  |  Agencja Promocyjna  |
Położenie geograficzne regionu - noclegi wielkopolskie, wielkopolska, agroturystyka wielkopolska, schroniska wielkopolski, pensjonaty wielkopolski, hotele wielkopolskie, ostrow wielkopolski, poznan, pila, gniezno, leszno, kalisz, konin, cyberwielkopolskaSprawdŸ pocztę w CyberWielkopolsce
Polecamy:
© CyberWielkopolska 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie, Hosting, Obsługa:
Wielkopolski Portal Internetowy CyberWielkopolska
www.wielkopolska.com.pl